Extra verlof onder schooltijd

In de verlofregeling staat precies vermeld wanneer kinderen in aanmerking kunnen komen voor extra verlof onder schooltijd. Extra verlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij de directie van de school. Formulieren voor verlofaanvraag kunt u verkrijgen via de administratie of de link hieronder. Deze moeten volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden. Wij verzoeken u zoveel mogelijk een kopie van het bewijs mee te sturen met de aanvraag.

Verlofregeling
Volgens artikel 11 van de Leerplichtwet zijn de gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek:

  1. de school is gesloten of het onderwijs geschorst;
  2. op grond van algemene voorschriften (bijvoorbeeld wetgeving met betrekking tot besmettelijke ziekten) is schoolbezoek verboden;
  3. de jongere is bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school ontzegd;
  4. de jongere is wegens ziekte verhinderd de school te bezoeken;
  5. de jongere is wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd de school te bezoeken;
  6. de jongere kan, vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan;
  7. de jongere is door ander gewichtige omstandigheden verhinderd de school te bezoeken.

Het verlof onder 6 (vakantie) heeft de aanvullende voorwaarde dat bij de aanvraag aangetoond moet worden dat een vakantie tijdens een van de reguliere schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden (zie ook: Vakantie buiten de schoolvakanties). Daarnaast mag dit verlof door de directeur van de school slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden verleend, met dien verstande dat voor de eerste twee weken van het schooljaar geen verlof mag worden gegeven.

Het verlof onder 7 (andere gewichtige omstandigheden) kan worden verleend in uitzonderlijke, veelal buiten de wil van de leerplichtige of zijn ouders gelegen, omstandigheden. Zaken als doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, de viering van culturele gedenkdagen, ernstige ziekte van bloed -of aanverwanten, kunnen onder het begrip "andere gewichtige omstandigheden" vallen.
Het maximum aantal verlofdagen dat de directeur per schooljaar mag verlenen, bedraagt tien. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen, moet de leerplichtambtenaar beslissen.

De volgende situaties zijn geen ‘andere’ gewichtige omstandigheden:
* vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
* vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
* een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
* eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
* verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
* kroonjaren

Indien voor een kind meer dan tien dagen per schooljaar verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt gevraagd, moet dit worden aangevraagd bij de ambtenaar van de Leerplichtwet van de Gemeente Eersel. In bepaalde gevallen is een bewijsstuk vereist. Het is raadzaam in het geval verlof voor een vakantie wordt gevraagd, het aanvraagformulier geruime tijd van tevoren op school in te leveren. Dit in verband met een eventueel in te dienen bezwaarschrift en/ of in te stellen beroep. Hoe te handelen, indien de directie de aanvraag voor verlof afwijst, is te lezen aan de achterzijde van het aanvraagformulier.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

Download hieronder het verlofformulier.

Wanneer spreken we van 'luxe verzuim'?

Ouders /verzorgers moeten een schriftelijk verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties. Hiervoor staat een formulier op onze website. Op dit formulier staan ook de criteria vermeld waaraan dit verzoek moet voldoen. De directeur moet het antwoord ook schriftelijk kenbaar maken.

Indien het een afwijzing betreft en ouders negeren de beslissing van de directeur door hun kind toch van school te houden is er sprake van luxe verzuim. De leerling is dan ongeoorloofd afwezig.

Wij hebben als school de verplichting om de afdeling leerplicht van de gemeente te informeren :

  • bij (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim rond de vakanties;
  • als kinderen op de dagen rondom vakanties ziek gemeld worden of zonder geoorloofde reden afwezig zijn.

Het is van belang dat ouders bij een ziekmelding van hun kind in deze periodes, aan de school het adres vermelden waar hun kind die dag zal verblijven.

Indien het kind niet op het aangegeven adres aanwezig is, ontvangen ouders een brief in de bus van leerplicht met daarin de mededeling dat zij opgeroepen worden voor verhoor.