De Vreedzame School

De Vreedzame School is een lesprogramma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren en oefenen om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

LESDOELEN

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conicten op te lossen,
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap,
 • een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen,
 • volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht,
 • een kritische houding te ontwikkelen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

 

Democratisch burgerschap
Wanneer er binnen De Vreedzame School wordt gesproken over 'democratisch burgerschap’ gaat het niet zozeer om het naleven van wetten of om het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, o.a.:

 • Houden we rekening met elkaar?
 • Hoe gaan we om met verschil van mening?
 • Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
 • Hoe lossen we conflicten op?
 • Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
 • Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
 • Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

LESBLOKKEN

De lesdoelen komen in 6 lesblokken aan bod. De inhoud van de blokken is als volgt:

 • Blok 1 We horen bij elkaar: Het belangrijkste doel voor blok 1 is het stimuleren en oefenen van positief sociaal gedrag en leren om verantwoordelijkheid te nemen
  voor elkaar, voor de klas en de school (gemeenschapszin).
 • Blok 2 We lossen conflicten zelf op: Het belangrijkste doel voor blok 2 is
  het positief oplossen van conicten.
 • Blok 3 We hebben oor voor elkaar: Het belangrijkste doel voor blok 3 is
  het versterken van communicatieve vaardigheden die nodig zijn om in een groep je mening te formuleren, kritische informatie te kunnen wegen en democratisch overleg te kunnen voeren.
 • Blok 4 We hebben hart voor elkaar: Het belangrijkste doel voor blok 4 is gevoelens herkennen, benoemen en daarover met elkaar communiceren. We helpen leerlingen zich in de situatie en daar bij beleefde gevoelens van anderen te verplaatsen.
 • Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij:Het belangrijkste doel voor blok 5 is het bevorderen van participatie en het leveren van een bijdrage aan de gemeenschap. In de klas en in school worden leerlingcommissies gevormd.
 • Blok 6 We zijn allemaal anders: Het belangrijkste doel voor blok 6 is verschillen tussen mensen te leren waarderen, zich in te leven in verschillen en daarvoor open te staan. Kritisch denken over (voor)-oordelen staat hierbij centraal. Leerlingen oriënteren zich op overeenkomsten en verschillen tussen mensen.