Op Basisschool Sinte Lucij werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft in een cyclisch proces, de stappen en beslismomenten ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. De cyclus: onderwijs plannen, uitvoeren planning, onderwijs evalueren, bijstellingen/acties bepalen.

Zicht op kwaliteit

De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. Het vormgeven van de groepsplannen en deze twee keer in het jaar planmatig te bespreken en te evalueren, maakt onderdeel uit van deze route. Uitgangspunt hierbij is de aanpak  'Doelgericht werken vanuit je schoolambitie' (GGO). Er is een ondersteuningsteam gefaciliteerd om de leerkrachten te ondersteunen bij het vorm en uitvoering geven aan de 1-Onderwijsroute. Daarnaast houdt het zicht op de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de aanwezige expertise en de (on)mogelijkheden van de school. Het ondersteuningsteam bestaat uit directie, regisseur en leermonitor. Vanuit de Beleidsgroep Passend Onderwijs van Veldvest zijn orthopedagogen ter ondersteuning en professionalisering van de leerkrachten bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aan de scholen verbonden.